Streets of Taipei

Museums

Night Markets

night-market1

Xi Men Ding

Jiufen

jiufen1

Train To Taichung

Taichung (Fengjia Night Market)

Christmas 2014

Countdown to 2015